این فیلم مربوط به تصادف شاخ به شاخ تویوتالندكروز (البته مامور راهنمایی به اشتباه میگه پرادو) كه باعث فوت 4نفر شده
توضیحات تصادف را مامور راهنمایی بتركی میگه ولی من برا دوستان مینویسم
تویوتا با سرعت بیش از200كیلومتر بر ساعت به یك206برخورد میكنه كه باعث میشه تویوتا به باند مقابل پرتاب بشه و با تریلی برخورد كنه

دانلود فیلم